அது ஒரு பாதை மட்டுமே
அது ஒரு பாதை மட்டுமே

கட்செவி செயலி வழியாக மணிக்கணக்கில் பேசிக்கொண்டிருந்ததில் செவித்திரை கிழிந்து விட்ட பிரமை. காதுக்குள் ஒரு திரவம் கொதித்துக்கொண்டிருந்த உணர்வு

LEARN MORE