ஒரு பனிக்காலம்
ஒரு பனிக்காலம்

குளிரில் அவன் பற்கள் கிட்டித்தன. எப்போதோ எங்கிருந்தோ எடுத்து அணிந்துகொண்ட அடி தேய்ந்த சப்பாத்துகளின் சல்லடைக் கண்கள் வழியே

LEARN MORE